PROSES PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG DALAM KAITAN KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Oleh: Hj. Nina Mirantie Wirasaputri

Abstrak:

Penelitian tentang proses penyusunan rencana tata ruang untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di Propinsi Jawa Tenggah dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: (1) apakah proses penyusunan rencana tata ruang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan? (2) Bagaimana kedudukan kajian tata ruang terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup? (3) Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tata ruang di Propinsi Jawa Tenggah? Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa Rencana Tata Ruang Propinsi Jawa Tenggah 2003-2018 belum optimal sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut disebabkan kurang memperhatikan asas keterpaduan, asas daya guna dan hasil guna, asas keserasian, keseimbangan dan keselarasan, asas keberlanjutan, asas keterbukaan dan asas perlindungan hukum. Selain itu masyarakat juga kurang terlibat langsung dalam perencanaan tata ruang tersebut.